علی پارساپور http://www.aparsapour.ir 2020-10-26T06:12:36+01:00 text/html 2019-04-26T05:40:43+01:00 www.aparsapour.ir علی پارساپور علت خرید دامین aliparsapour.ir http://www.aparsapour.ir/post/1 گفتم من که نمی خواهم اسم و فامیلی ام را عوض کنم و علتی هم برای اینکار وجود ندارد بنابراین این دامین را تا موقعی که زنده ام نگه می دارم